T 977.01.4466275    C 977.01.9851120036    E kkk@ntc.net.np

News And Events

Talk program

Art News Nepal

September 11 · Edited

देशकम्जोरभयोतरकलाकारकहिलेपनिकम्जोरभएन - बरिस्ठचित्रकारकान्छाकुमारकर्माचार्य (केकेकर्माचार्य)

भाद्र२५ / बरिस्ठकलाकारहरुसंगकोअन्तरक्रियाकार्येक्रमगर्दैआइरहेकोयोङ्गपिकासोचित्रकलाप्रसिक्षनकेन्द्रलेआजयहाकार्येक्रमगरेकाछन् / बरिस्ठचित्रकारकान्छाकुमारकर्माचार्य(केकेकर्माचार्य) संगकोचित्रकलागफमानयापुस्तालेकलाक्षेत्रमाठुलोयोगदानदिनसकिनेकुरामाजोडदिनुभयो /
नेपालीकलाक्षेत्रमाजसलेराम्रोचित्रनैबनाउनआउदैनउनैठुलोकलाकारबन्नेहोडबाजीचलेकोछ / कलालाईसजिलोरुपमालिनुभनेकोमुर्खमात्रैहोभन्नेतर्कराख्नुहुन्छकर्मचार्ये /सृजनादोहोरिएरआउदैनजुनसृजनादोहोरिन्छत्योसृजनाहुदैन / कलामापरिबर्तनआबसेकरहेकोरनयाकलाकारहरुलाईअझउत्साहीहुनआग्रहगर्नुभयो /
देशकम्जोरभयोतरकलाकारकहिलेपनिकम्जोरभएन /देशकोइज्जतकलालेगर्योतरदेशलेनेपालीकलालाईअझैइज्जतगर्नसकेकोछैन, कलाकारकर्मचार्येआफ्नोदुखेसोपोख्छन /
सोकार्येक्रममाचित्रबनाउदैचित्रकोबयानपनिगर्नुभएकोथियो / योङ्गपिकासोकानिर्देसकअजयदेशारलेकलासिक्षाअनिबार्यबिसयबनाएमामात्रदेशमाकलाबिकासहुनेबताउदैछन् /

Click here to view News & Events
Feedback/Comments